Instytut Studiów Podyplomowych

Centrum dofinansowań ISP

Dofinansowanie studiów podyplomowych 2022

Studia podyplomowe to jedna z najbardziej popularnych form kształcenia, szczególnie wśród nauczycieli i pracowników MŚP. Jednym z powodów, dla których podejmujemy tego typu studia są kwalifikacje do prowadzenia konkretnego typu zajęć czy też wykonywania zawodu. Bardzo często żeby zyskać możliwość legalnego prowadzenia danych zajęć czy pracy w danej profesji wymagane jest ukończenie konkretnego kierunku.

Zmotywowani perspektywą lepszej pracy, awansu zawodowego, zmianami na rynku pracy czy też naciskani przez pracodawcę podejmujemy wybrany kierunek studiów podyplomowych.

Czy jesteśmy jednak zmuszeni do pokrycia kosztów z własnej kieszeni? Na szczęście jest wiele dróg pozyskania dofinansowania do studiów. W poniższym artykule omówimy w prosty i przejrzysty sposób najważniejsze z nich.

 

Proces pozyskiwania dofinansowanie nie jest niestety w większości wypadków prosty i przejrzysty. Bardzo często pozyskanie środków na rozwój kompetencji jest utrudnione przez rozbudowaną biurokrację. Ponieważ źródła dofinansowań są rozrzucone po całej sieci, a żeby wypełnić formularz potrzeba często kancelarii prawnej powołaliśmy do życia Centrum Dofinansowań ISP.

 

Jak będzie działała nowa jednostka w ISP? Centrum ma za zadanie po pierwsze edukować kandydatów na studia w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie a po drugie pomagać w kompletowaniu odpowiedniej dokumentacji.

Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli

W 2021 roku we wrześniu brakowało ponad 13 000 nauczycieli, co wywołało kryzys w polskiej oświacie. Jednym z rozwiązań trudnej sytuacji kadrowej w polskich szkołach jest delegacja nauczycieli na studia podyplomowe, które nadadzą im kwalifikacje do prowadzenia przedmiotów z których obsadzeniem jest największy problem. Dbanie o kadrę nauczyciele jest niezwykle ważne, nie każdy może się zajmować sprawowaniem opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną.

Kto powinien ponieść koszt takiej inwestycji?

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ust. 1 KN). Niestety jest to kwota zależna od ilości nauczycieli w danej jednostce administracyjne.

 

Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się m.in.: koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, uwzględniając m.in wnioski nauczycieli. Dyrektor szkoły/ placówki edukacyjnej każdego roku składa do roczne zapotrzebowanie na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Warto do 30 października każdego roku zgłosić się do dyrekcji z wnioskiem o pozyskanie środków na własny rozwój.

 

Jak wygląda ścieżka pozyskiwania takiego dofinansowania?

a) Nauczyciel zgłasza się do dyrekcji placówki edukacyjnej z wnioskiem o dofinansowanie studiów podyplomowych

b) Dyrekcja szkoły zgłasza się do nauczyciela z wnioskiem o uzupełnienie kwalifikacji o dane studia podyplomowe ( bardzo często dyrekcja ze względu na braki kadrowe deleguje nauczyciela aby objął brakującą część etatu)

 

Jeśli dyrekcja nie ma w okresie rozliczeniowym środków:

 • należy poczekać do nast. tury finansowania
 • rozpocząć studia i w trakcie ich trwania starać się o zwrot poniesionych nakładów

 

Jeśli dyrekcja placówki ma środki do rozdysponowania:

 1. Nauczyciel aby uzyskać dofinansowanie składa się wniosek o dofinansowanie indywidualne form doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z informacją o podjętej formie kształcenia.
 2. Dyrektor wyraża opinie czy forma kształcenia wybrana przez nauczyciela jest zgodna z zapotrzebowaniem szkoły.
 3. Dyrektor wyraża zgodę na dofinasowanie studiów podyplomowych.
 4. Decyzję o wysokości dofinansowania do indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli podejmuje dyrektor danej szkoły lub placówki w porozumieniu z komisją.
 5. Zawarcie umowy pomiędzy szkołą a nauczycielem
 6. Realizacja planu rozwoju na podstawie umowy

Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla MŚP

Na dofinansowanie studiów podyplomowych i innych forma kształcenia mogą liczyć dla swoich pracowników także przedsiębiorcy MŚP, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, czy osoby, które bezpośrednio pracują w sektorze prywatnym oraz publicznym.

Poniżej opisujemy źródła w których można się starać o dofinansowanie.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.


Jaki jest poziom dofinansowania?

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*


Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. Z możliwości dofinansowania kosztów kształcenia w ramach KFS wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające jednocześnie żadnego pracownika lub np. pracodawcy zatrudniający wykonawców/podwykonawców na podstawie umów o dzieło. O dofinansowanie należy się starać w urzędzie adekwatnym terytorialnie do siedziby Pracodawcy zatrudniającego danego pracownika.

Nabory wniosków uruchamiane są przez urzędy pracy każdego roku kalendarzowego – najczęściej w marcu. Trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym lub do dnia 30 października.


Jak wygląda ścieżka pozyskiwania takiego dofinansowania na studia podyplomowe?

 1. Dobieramy odpowiednie studia podyplomowe lub szkolenia do potrzeb przedsiębiorcy i jego pracowników
 2. Sprawdzamy czy dany PUP posiada jeszcze środki na ten projekt
 3. Wspieramy w wypełnieniu wniosku o dofinasowanie
 4. Składamy wniosek w odpowiednim urzędzie pracy
 5. Przedsiębiorca podpisuje umowę z PUP
 6. Po ukończeniu studiów podyplomowych pomagamy rozliczyć się z Powiatowym Urzędem Pracy.


W 2021 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego m.in na:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;

Dofinansowanie z Bazy usług rozwojowych (BUR)

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem mazowieckiego oraz pomorskiego. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioski należy składać u operatora przypisanego do danego województwa lub regionu, w którym mieści się siedziba wnioskodawcy.

Kontakt do Centrum Dofinansowań ISP

tel: +48 32 787 57 47

e-mail: sekretariat@podyplomowka.edu.pl

 

Przydatne LINKI:

Urzędy pracy (KLIKNIJ)

Baza Usług Rozwojowych (KLIKNIJ)

PARP (KLIKNIJ)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KLIKNIJ)