Instytut Studiów Podyplomowych

FAQ

Pytania dotyczące płatności

Jak mogę zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zostać studentem studiów podyplomowych w ISP w Tychach należy wydrukować i wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy podany na naszej stronie internetowej (w zakładce Wymagane dokumenty), dokonać opłaty wpisowej 200zł, opłatę można wpłacić w sekretariacie uczelni lub dokonać przelewu na numer konta podany w zakładce „Wymagane dokumenty….”, a także dostarczyć lub przesłać pocztą do sekretariatu dokumenty: wypełniony kwestionariusz, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona), dwa zdjęcia, dowód wpłaty wpisowego.

 

Jaki jest koszt studiów?

Koszt studiów jest uzależniony od naboru i specjalności. Aktualne ceny są zawsze umieszczone w szczegółach każdej specjalności.

 

Ile wynosi opłata wpisowego i czy ta opłata jest uwzględniona w opłacie czesnego?

Wpisowe wynosi 200 zł. Opłata nie jest uwzględniona na poczet czesnego.

 

 

Czy opłaty czesnego za studia można dokonać w ratach?

Tak, istnieje możliwość rozłożenia kosztów na 2 raty po 650 zł, w zależności od ilości semestrów, w odstępach 2-miesięcznych. Na indywidualną prośbę słuchacza możemy rozłożyć opłaty na comiesięczne raty w wysokości 260 zł (10 rat).

 

Czy w przypadku rat czesnego za studia jest pobierana dodatkowa opłata i czy w związku z tym raty są wyższe?

Raty są stałe i nie ulegają powiększeniu.

 

Czy mogę starać się o stypendium na studiach podyplomowych?

Na studiach podyplomowych nie ma stypendiów.

 

Czy wydajecie Państwo faktury za opłatę czesnego i zaświadczenia?

Wystawiamy faktury i zaświadczenia po uprzednim zgłoszeniu mailowym. Czas przygotowania faktury wynosi 7 dni – wówczas odsyłamy drogą mailową oryginał do wydruku. Ta sama procedura dotyczy wydawania zaświadczenia – jeśli słuchacz zechce otrzymać oryginał, jest zobowiązany odebrać go w sekretariacie.

 

Czy wydanie świadectwa wiąże się z odpłatnością?

Nie, świadectwa są wydawane bez dodatkowej opłaty.

 

Czy w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) też należy uiścić czesne?

Nie, miesiące wakacyjne są niepłatne.

 

Czy jest jakakolwiek możliwość uzyskania dofinansowania do studiów?

O dofinansowanie mogą starać się osoby pracujące w szkołach i przedszkolach tzn. w swoich Zakładach PRacy, które uzyskają zgodę swojego Dyrektora, a także osoby niepracujące w Państwowych Urzędach Pracy oraz osoby niepełnosprawne w PEFRON.

 

Jaka uczelnia wydaje świadectwa?

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu wydaje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

Czym jest specjalny program nauczania w przypadku wyboru 2 specjalności?

Słuchacz podejmujący naukę na 2 specjalnościach uczęszcza na nie tylko 1 raz i ma zaliczenie tego samego przedmiotu w 2 kartach egzaminacyjnych, w obu wybranych specjalnościach.

 

 

Pytania dotyczące rekrutacji

W jakie dni tygodnia odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w zjazdach sobotnio-niedzielnych średnio 2 razy w miesiącu, sporadycznie w piątki od 15 – tej.

 

W jakim czasie realizuje się studia?

W zależności od specjalności, studia trwają 2 lub 3 semestry. Istnieje możliwość realizacji studiów w przyspieszonym trybie, czyli w rok lub w przypadku 2 semestrów w niecały rok.

 

W jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Czy otrzymam indeks na studiach podyplomowych?

Na studiach podyplomowych obowiązuje i jest wydawana tylko karta egzaminacyjna. Instytut nie ma obowiązku wydawania indeksów.

 

Czy na zakończenie studiów pisze się pracę dyplomową?

Na zakończenie studiów nie pisze się pracy dyplomowej oraz nie ma obowiązku obrony pracy. Podstawą do wystawienia oceny na świadectwie jest arytmetyczna średnia ocen z całego toku studiów.

 

Czy obecność na zajęciach jest obowiązkowa?

O frekwencji decyduje wykładowca – na pierwszych zajęciach informuje, jaka jest dopuszczalna ilość nieobecności oraz możliwość zaliczenia przedmiotu.

 

Gdybym nie mógł/a uczestniczyć w zajęciach z przyczyn losowych, to jak mogę zaliczyć przedmiot?

O sposobie zaliczenia przedmiotu decyduje wykładowca – najczęściej jest to napisanie referatu, uczestniczenie w zajęciach z inną grupą lub spotkanie indywidualne z wykładowcą w celu zaliczenia przedmiotu przy wcześniejszym opracowaniu zagadnień.

 

Czy na studiach prowadzicie zajęcia w piątki?

Tak, sporadycznie. Zazwyczaj są to 1 lub 2 zjazdy w semestrze.

 

Jakie dokumenty należy złożyć na studia w procesie rekrutacji?

Kwestionariusz osobowy Kserokopia Dyplomu studiów I lub II stopnia 2 zdjęcia 2 egzemplarze umowy podpisane własnoręcznie

 

W jakim celu są podpisywane umowy i kiedy otrzymam jedną z nich, skoro podpisałem/am 2 egzemplarze?

Są to umowy o oświadczeniach edukacyjnych, wypisywane przez słuchaczy i podpisywane przez obie strony. Umowy wraz z dokumentami odsyłamy do uczelni. Po podpisaniu przez Rektora, są wydawane Państwu osobiście na poszczególnych zajęciach lub drogą listową wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

 

Czy zdjęcia są konieczne?

Zdjęcia są niezbędne do wydania karty egzaminacyjnej. Każdy słuchacz ma kartę egzaminacyjną ze zdjęciem.

 

Jak można zapisać się na studia?

Należy zapisać się on-line i osobiście złożyć dokumenty w sekretariacie ISP lub przesłać pocztą komplet dokumentów do tygodnia po zalogowaniu się na stronie.

 

Czy otrzymam legitymację?

Na studiach podyplomowych nie wydaje się legitymacji.

 

Co w przypadku mojej rezygnacji ze studiów z przyczyn ode mnie niezależnych?

Zgodnie z podpisaną umową, należy natychmiast napisać podanie dotyczące rezygnacji ze studiów.

 

Jakie mam uprawnienia po studiach podyplomowych?

Po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskuje się dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Czy jest możliwość przepisania oceny ze studiów, jeśli przedmiot był zrealizowany na innych studiach?

Tak, jest taka możliwość, jednak leży to w gestii indywidualnej wykładowcy.

 

W jakim odstępie czasu po zapisaniu się na studia otrzymam kartę egzaminacyjną i umowę?

Karty, które przygotowujemy, odsyłamy wraz z umowami do uczelni. Po podpisaniu przez Rektora, Uczelnia nam je odsyła, a my wydajemy je słuchaczom, informując ich o tym mailowo. Okres oczekiwania do 1 miesiąca.

 

W jakim wieku można zapisać się na studia podyplomowe?

Wiek nie ma znaczenia, każdy może podjąć studia. Warunkiem jest ukończenie 1 stopnia studiów, w przypadku specjalności nauczycielskich wymagane jest ukończenie studiów pedagogicznych.

 

W jakich dniach czynny jest sekretariat?

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 8:00-16:00 w soboty od 8:00-13:00 a w okresie rekrutacyjnym od 8:00-17:00 (o czym informujemy na stronie internetowej).

 

 

Pytania ogólne

Z jaką współpracujecie uczelnią?

Instytut współpracuje z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu w woj. opolskim.

 

Czy studia podyplomowe są kwalifikacyjne?

Wszystkie studia podyplomowe organizowane przez nasz Instytut są kwalifikacyjne.

 

Czy realizacja studiów będzie zgodna z nową reformą w oświacie?

Tak, programy nauczania są dostosowany do nowej reformy szkolnictwa według określonych standardów nauczania.

 

Z jakich uczelni są nasi wykładowcy?

Jest to wyspecjalizowana kadra wykładowców praktyków z obszaru Śląska i okolic.

 

Czy macie Państwo dogodną ilość miejsc do parkowania? Jeśli tak, to czy znajdują się blisko miejsca zajęć?

Tak w pobliżu budynku Instytutu jest dużo miejsc parkingowych niepłatnych, jak również przy Ośrodkach zamiejscowych gdzie odbywają się zajęcia.

 

Czy w programach studiów są uwzględnione punkty transferowe ECTS?

Tak, do programu poszczególnej specjalności są przypisane punkty ECTS. Obowiązuje 60 punktów ECTS na rok.

 

W jakiej odległości od Dworca PKP się mieści Instytut?

Dworzec znajduje się w odległości 10 minut drogi na pieszo od Naszego Instytutu.

 

Ilu musi być przyjętych słuchaczy, aby utworzyła się grupa?

Tworzymy grupy od 12 osób, więc prawdopodobieństwo uruchomienia się grupy jest bardzo duże. (Ośrodki pozamiejscowe 15 osób).

 

W jaki sposób można się kontaktować z wykładowcą?

Kontakt jest możliwy tylko poprzez maila, który jest podany w zakładce dyżury w strefie słuchacza.

 

Pod jakim numerem rejestru Uczelni Wyższych jest wpisana Uczelnia WSHE w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego?

Jest to uczelnia niepaństwowa, wpisana w rejestr Uczelni pod numerem 79, a obecnie 217.

 

W jakim wieku można zapisać się na studia podyplomowe?

Wiek nie ma znaczenia – naukę na studiach podyplomowych może podjąć każdy, kto ukończył 1 stopień studiów.

 

Jakie studia muszę ukończyć, aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych?

Wystarczy mieć ukończone studia I lub II stopnia i posiadać przygotowanie pedagogiczne w przypadku specjalności nauczycielskiej.

 

Czy po studiach ekonomicznych mogę studiować na studiach podyplomowych i zostać nauczycielem?

Tak, można studiować. Aby podjąć pracę w szkole lub w przedszkolu, należy rozpocząć studia od specjalności Przygotowanie Pedagogiczne. Później można wybrać dowolną ze specjalności nauczycielskich.

 

Czy na wszystkie specjalności w ofercie należy posiadać przygotowanie pedagogiczne?

Nie są specjalności w ofercie na, które nie jest wymagane jest przygotowanie pedagogiczne jedynie w przypadku specjalności nauczycielskich tak.

 

Więcej infomacji

Więcej informacji –> www.podyplomowka.edu.pl/faq