Instytut Studiów Podyplomowych

Praktyki

Ważne informacje dotyczące praktyk:

 • Słuchacz ma obowiązek odbycia i zaliczenia praktyk programowych przewidzianych w planie studiów,
 • Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów,
 • Istnieje możliwość realizowania praktyk w kilku placówkach,
 • Słuchacz samodzielnie wskazuje instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę,
 • Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktykami w placówce sprawuje opiekun praktyk, który wyznaczany jest przez dyrektora danej placówki.

Warunki zaliczenia praktyk:

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji do Instytutu Studiów Podyplomowych:

 • skierowanie/skierowania z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania – „Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu”),
 • dziennik praktyk,
 • jeden arkusz hospitacji (wszystkie specjalności objęte praktyką za wyjątkiem zarządzania oświatą),
 • jeden konspekt (wszystkie specjalności objęte praktyką za wyjątkiem zarządzania oświatą),
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,
 • dodatkowo: nauczyciele czynni zawodowo muszą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w przypadku niektórych specjalności (informacja o konieczności dostarczenia takiego zaświadczenia znajduje się po wejściu w szczegóły specjalności w zakładce „Praktyki”. Jeśli tej informacji nie ma, takie zaświadczenie nie jest wymagane).

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się po wejściu na daną specjalność w zakładce „Praktyki”

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Instytut Studiów Podyplomowych,
ul. Sienkiewicza 1, 43-100 Tychy

Zwolnienie z praktyk

Istnieje możliwość zwolnienia z praktyk dla słuchaczy z naboru marzec 2021/2022 rDokumenty przyjmujemy do 15.05.2022 r. Zwolnione z praktyki mogą zostać tylko te osoby, których stanowisko pracy jest tożsame z aktualnym kierunkiem studiów.

Dokumenty, które należy złożyć w przypadku bycia słuchaczem specjalności:

PEDAGOGIKA SPECJANA:

 • Podanie do Dziekana WSHE dr Bogusławy Łuków-Turkowskiej z prośbą o zwolnienie z praktyk wraz z uzasadnieniem prośby,
 • Zaświadczenie Dyrektora placówki wraz z informacją na jakim stanowisku Państwo pracują, z zakresem obowiązków oraz okresem zatrudnienia,
 • Kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia studiów z zakresu pedagogiki specjalnej innej niż studiowany kierunek (jeżeli słuchacz posiada).

POZOSTAŁE SPECJALNOŚCI:

 • Podanie do Dziekana WSHE dr Bogusławy Łuków-Turkowskiej z prośbą o zwolnienie z praktyk wraz z uzasadnieniem prośby,
 • Zaświadczenie Dyrektora placówki wraz z informacją na jakim stanowisku Państwo pracują, z zakresem obowiązków oraz okresem zatrudnienia.

W/w dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź listownie do sekretariatu: Instytut Studiów Podyplomowych, ul. Sienkiewicza 1, 43-100 Tychy

 

Dokumenty do zwolnienia z praktyk rozpatrywane są przez Panią Dziekan. Decyzja w sprawie praktyk zostanie przesłana drogą mailową.
Przypominamy: osoby pracujące w szkole TYLKO jako nauczyciele świetlicy i biblioteki nie podlegają zwolnieniu z praktyk.
Po 15.05.2022 r. dokumenty do zwolnienia z praktyk nie będą rozpatrywane, konieczne będzie zrealizowanie całości praktyki.

Do pobrania:

Wszystkie skierowania do pobrania: