Instytut Studiów Podyplomowych

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Cena: 350zł

Semestrów: 3
Ilość rat: 12

Adresatami studiów są osoby mające doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mające profesjonalnego przygotowania oraz osoby, które zamierzają zdobyć przygotowanie w tym zakresie. Zapraszamy nauczycieli pragnących uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.

Najważniejsze informacje o tej specjalności

3 semestry
Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat
Nacisk na zajęcia praktyczne
Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Opis
 • Przedmioty
 • Rekrutacja
 • Opłaty
 • Promocje
 • Praktyki

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

 

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: sekretariat@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, borykają się z wieloma problemami, poczynając od własnych ograniczeń kognitywnych, kończąc na otaczającej ich niekiedy ludzkiej nietolerancji. Osoba wykształcona w Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną pomaga w przezwyciężaniu tych trudności poprzez wykształcenie takich umiejętności jak współżycie z innymi ludźmi, przystosowanie się do obowiązków jakie nakłada na każdego praca zawodowa, gospodarowanie zarobionymi środkami finansowymi, racjonalne korzystanie z przestrzeni publicznej oraz rozsądne wykorzystywanie czasu wolnego. Pedagog specjalizujący się w tej dziedzinie to społecznik o wysoko rozwiniętej empatii, jest to również najczęściej niepoprawny optymista wnoszący w problematyczny świat niepełnosprawności wiele energii i nadziei.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby mające doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mające profesjonalnego przygotowania oraz osoby, które zamierzają zdobyć przygotowanie w tym zakresie. Zapraszamy nauczycieli pragnących uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.

Studia podjąć mogą absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne. Dają one uprawnienia do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Cel studiów

Absolwenci Pedagogiki specjalnej - Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną wyposażeni są w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową. Głównym celem studiów jest zwiększenie kompetencji praktycznych w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) i w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych. Absolwent naszych studiów jest przygotowany do pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez stosowanie nowatorskich metod i form kształcenia podjęte przez niego działania sprzyjają rozwojowi psychofizycznemu uczniów.

Perspektywy zawodowe

Absolwent na kierunku Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w specjalistycznych placówkach szkolno – wychowawczych oraz w oddziałach integracyjnych, klasach integracyjnych, ogólnodostępnych placówkach oświatowych.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
Poznasz procesy rehabilitacji i dostosowanie do ich aktywnosci ruchowej. Poznasz metody terapeutyczne , wykorzystujące ruch w usprawnieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, sprężoną wraz z innymi rodzajami niepełnosprawności.
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Zapoznasz się z budową komórek nerwowych i ich czynnością z budową mózgowia przedstawienie roli układu autonomicznego z funkcjonowaniem mózgu i dokonanie charakterystyki procesu myślenia. Dowiesz się o budowie i czynności neuronu i rdzenia kręgowego o roli zmysłów i ich znaczenia dla funkcjonowania człowieka.
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Poznasz charakterystykę metod , technik i narzędzi w diagnostyce w pedagogice specjalnej. Poznasz przemiany w myśleniu , usprawnieniu pedagogiki specjalnej.
Dydaktyka specjalna
Poznasz pojęcie dydaktyki specjalnej, poznasz system kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce. Poznasz regulacje prawne, poznasz metody i założenia wspierania rodziny z osobą niepełnosprawną.
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Poznasz wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu od lekkiego do głębokiego.
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Poznasz czym zajmuje się psycholog , co może powiedzieć o zaburzeniach psychicznych o zaburzeniach zachowania . Dowiesz się o postępowaniu z ludźmi , których kłopoty można określić jako odchylenie od normalnego funkcjonowania psychicznego.
Etyka zawodu nauczyciela
Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .
Kształcenie i wychowanie integracyjne
Poznasz integracyjny system kształcenia – jego założenia i cele, metody , formy zasady kształcenia integracyjnego , specyfikację funkcjonowania poznawczego osób z niepełnosprawnoscią w systemie kształcenia
Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej
Dowiesz się o najważniejszych metodach rehabilitacji psychologicznej oraz osób z nabytą niepełnosprawnością.
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
Poznasz ogół metod , które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.
Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
Poznasz metody pracy stosowane w Polsce z młodzieżą i dziećmi z niepełnosprawnościami.
Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Zapoznasz się ze specyfiką pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniem o lekkiej niepełnosprawności umysłowej praktycznie przygotowująemy Cię do prawidłowego metodycznie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z osobami o lekkiej niepełnosprawności umysłowej na różnych etapach kształcenia
Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
Zdobędziesz wiedzę na temat systemu opieki i kształcenia osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, metod i form ich kształcenia .Praktycznie przygotowujemy cie do planowania i organizowania i prowadzenia działań dydaktyczno-wychowawczych w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Oligofrenopedagogika
Przygotujemy cię do trafnego ustalania i analizowania ogólnych praw i mechanizmów stanowiących podstawę rozwoju psychofizycznego oraz społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo, planowania rewalidacji, kształcenia, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie z uwzględnieniem ich wielorakich uwarunkowań. Przygotujemy cię do budowania własnego warsztatu pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Podstawy pedagogiki specjalnej
Dowiesz się o istocie pedagogiki specjalnej jako nauki teoretycznej i praktycznej; kształtowania postawy humanistycznej, a zwłaszcza szacunku i wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych i wymagających pomocy.
Praktyka
Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem. https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1
Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Poznasz Prawne aspekty polityki społecznej dla osób niepełnosprawnych, które zostały określone w Konstytucji oraz w dokumentach międzynarodowych.. Jakie zasady dotyczą praw osób niepełnosprawnych. Jakie pozytywne przykłady działań możemy zauważyć w miastach.
Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Poznasz problemy medyczne i społecznego funkcjonowania, problemy integracji społecznej, akceptacji.
Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
Poznasz podstawowe techniki terapii poznawczo-behawioralnej , wykorzystanie możliwości twórczych jako ważny element terapii. Poznasz wybrane problemy psychologiczne.
Rewalidacja indywidualna
Poznasz metody pracy stosowanych w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w ramach zajęć rewalidacji indywidualnej. Poznasz wiedzę dotyczącą praktycznych i teoretycznych metod stosowanych w ramach rewalidacji indywidualnej.
Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Dowiesz się jak pomagać , wspierać rodzinę . Jak z nią współpracować . Jak dziecko funkcjonuje w rodzinie , jak należy zadbać o jego potrzeby edukacyjne.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Poznasz formy pomocy dziecku , poznasz specjalistyczne zajęcia , które mają poprawić sprawność dziecka z różnymi deficytami.
Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną
Poznasz systemy wsparcia społecznego , rodzaje i formy wsparcia , Instytucje pomagające .

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.
Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

 

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat – 4200,00 zł
 • Ilość rat – 12
 • Cena za miesiąc – 350 zł
 • Wpisowe – 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.
Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Promocje

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie – zajrzyj do nas!

Praktyki na danej specjalności podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E

Program praktyk realizowanych na kierunkach z zakresu pedagogiki specjalnej

Dokumenty do pobrania

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • dwa skierowania z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania – „Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu”).
 • dziennik praktyk,
 • arkusz hospitacji,
 • konspekt,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,

Gdzie pobrać arkusz hospitacji oraz wzór konspektu?

Arkusz hospitacji oraz wzór konspektu Słuchacz uzyska bezpośrednio w placówce, w której realizuje praktyki.